Ministrovi dopravy a výstavby Slovenskej republiky pánovi Árpádovi Ěrszegovi SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky  od novembra 2016 poslali piaty návrh na novelu zákona č. 50/1976 Zb, (stavebný zákon) z kategórie bezpečnosti stavieb vo veci riešenia krízového stavu stavieb.

1. Nariadenie  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa ……2016 o príprave a udeľovaní osvedčení odbornej spôsobilosti pre výkon majstra stavebnej výroby,stavbyvedúceho a pre výkon stavebného dozoru z osobitných dôvodov.

2. Návrh zmien v zákone č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

3. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa ……2016
o projektovej príprave a projektovej dokumentácii stavieb.

4. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa ……2016
o Vybraných činnostiach vo výstavbe.

5. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa ……2017
o údržbe stavieb a o vyprataní a uzatvorení stavieb.

Sme zvedaví či sa aj na tento návrh MDV SR vykašle tak, ako na predchádzajúce, ktoré údajne budú možno riešiť, keď budú v koncepcii prípravy stavebného zákona údajne pripravovanej ministerstvom, to znamená nikdy…

Premýšľame nad osobnou zodpovednosťou tých, ktorým sme dali legislatívne riešenia a tí nič nevykonali a dôjde k nejakej havárii stavieb a budú aj mŕtvi.

Autor: sekretariát SASDARS

Vážená verejnosť,

SKSR-TV-KANAL-UVOD

 

dnešným dňom SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky začala informovať svojich členov a širokú verejnosť o názoroch a činnosti komory k problémom Slovenského stavebníctva. SKSR ako aj naša asociácia má ako prioritný záujem vo svojej činnosti vykonať všetky možné kroky pre zabezpečenie odbornosti, kvality a bezpečnosti stavieb na Slovensku.

 

Žiaľ pre ignoranciu a zrejme aj pre klientelistický postoj k organizácii SKSI zodpovedných úradníkov na MDVRR SR, dnes MDV SR a MVSR je príprava stavebných odborníkov a stav stavebníctva v celom jeho spektre v neustále upadajúcej úrovni.

SKSR-TV-KANAL-UVOD-PERSONALNY

 

Odporúčame verejnosti pozrieť si tieto informácie.

 

 

 

 

Sekretariát SASDARS.

Naša organizácia SASDARS, sa venuje aj diagnostikovaniu porúch stavieb opäť obdržala žiadosť o pomoc od správcu budovy pri riešení technických problémov ním spravovanej novostavby v Komárne.

Len pre informáciu odborníci zo  SASDARS od roku apríla 2014 do decembra 2016 odborne pomáhali až v 40 prípadoch prípadoch. Prevážna väčšina porúch sa týkala chybného zateplovania a obnovy bytových domov (13), problémy so strechami (11), podmáčanie a vlhnutie stavebných konštrukcií (4), havarijný stav stavebných konštrukcií stavieb ako celku (7), nebezpečný stav stavebných konštrukcií s ich možným kolapsom (5). V roku 2014 SASDARS pomohol v troch (3) prípadoch, v roku 2015 jedenásť prípadov (14) a v roku 2016 dvadsaťšesť prípadov (23)…

Vzhľadom na obmedzené kapacity našej organizácie SASDARS sme dňa 1. 2. 2017 uzatvorili s SKSR Stavebnou komorou Slovenskej republiky dohodu o spolupráci v oblasti odbornej pomoci a spolupráce pri posudzovaní poruchových stavieb. SASDARS súčasne od 1. 2. 2017 nebude vykonávať poradenstvo v problematike stavebných konaní a v právnych problémoch v oblasti stavebníctva. Túto problematiku, ktorou sa zaoberal SASDARS preberá od 10. februára 2017 SKSR .

Dnes 3. 2. 2017 sme spolu s odborníkmi z SKSR vykonali vstupnú obhliadku polyfunkčného domu, ktorého vlastníci a správca majú problémy so zatekaním strechy a vlhnutím obvodového muriva. Po vykonaní obhliadky sme však zistili vážne, základné chyby vyhotovenia konštrukcie krovu, chybne vyhotovenú hydroizoláciu základového múru. Najhoršie však je, že sa nám na základe predchádzajúceho telef. opisu stropu podzemnej garáže správcom potvrdilo podozrenie zo statickej poruchy.

Boli sme povinní upozorniť na problém stropu podzemnej garáže a zakázať jej používanie počas vyhotovenia sanačného projektu a sanácie samotnej. Momentálne naši odborníci pracujú na posudzovaní ďalších možných dôsledkov a návrhu opatrení. Isté však je, že strop podzemnej garáže tejto novostavby je rizikový a musí byť prioritne riešený.

Záverom musíme konštatovať, že nie len z nášho pohľadu, ale aj z pohľadu médií chyby stavieb všetkého druhu neubúdajú. Pred niekoľkými dňami sa zrútil strop na práve realizovanej novostavbe na Krížnej ulici v Bratislave, našťastie bez ľudských obetí. V Prešove máme v riešení ďalšie problematickú novostavbu, v Spišskej Novej Vsi problematickú obnovu bytovky etc. Tu musíme len konštatovať, že problematické novostavby pribúdajú so stále závažnejšími problémami a nie len nám, ale aj súdnym znalcom ! Náš kmeňový tím už kapacitne nestíha riešiť problémy vlastníkov stavieb a musíme priberať ku spolupráci aj externých špecialistov.  Pre stále vážnejšie poruchy sme začali spolupracovať aj s laboratóriami na Slovensku a v zahraničí a právne problémy sme odovzdali od 1.2.2017 SKSR Stavebnej komore Slovenskej republike. Príčiny tohto neklesajúceho marazmu Slovenského stavebníctva nie len my, ale aj úradníci v stavebných úradoch, vidíme hlavne v problematickej projektovej príprave, v chýbajúcich vykonávacích projektoch a v absentujúcej serióznej odbornej príprave s cieleným celoživotným vzdelávaním na všetkých úrovniach výstavby.

Väčšina zahraničných investorov vyžaduje vykonávacie projekty bez ohľadu na to či im to náš deformovaný zákon prikazuje alebo nie.  Ak pridáme k chybnému projektu, nekvalifikovanú montáž a nekvalifikované vedenie stavby stavbyvedúcim, potom k nešťastiu nemusí byť ďaleko. Problémom tiež je, že mnohé stavby majú stavebný dozor len kvôli pečiatke na dokladoch, a keď celú stavbu vykonáva firma, nepotrebujete ani stavebný dozor. Jeden z výsledkov je na fotografiách nebezpečného stropu najnovšieho prípadu. 

Naša komora v novembri roku 2016 poslala ministerstvu dopravy a výstavby 4 návrhy na riešenie práve týchto problémov. Ku dnešnému dňu nám MDaV SR na ne vôbec nereagovalo.  TASR našu dodanú tlačovú správu zredukovalo len na otázku či MDaV SR pripravuje nový stavebný zákon, alebo nie s poznámkou, že spolupracuje len s relevantými odborníkmi. Naša komora má 90% členov stavbárov z praxe, koľko ich má ministerstvo na vedúcich postoch počnúc jeho šéfom s tajomníkmi, riaditeľmi a nakoniec ostatných úradníkov ?

Zoberie si ministerstvo na hmotnú a právnu zodpovednosť budúce havárie stavieb, keď má od novembra 2016 na stole legislatívne návrhy s preventívnym obsahom riešenia zodpovednosti, povinnosti a práv všetkých odborníkov v stavebnom procese okrem úradníkov na stavebných úradoch ?

Stavebníkov a investorov vystríhame a odporúčame im :

NESTAVAJTE BEZ VYKONÁVACIEHO PROJEKTU A ZEBEZPEČTE SI STAVEBNÝ DOZOR OD VÝBERU PROJEKTANTA, PROBLÉMY STAVIEB NEUBÚDAJÚ !!!!  NEHĽAĎTE NA TO ČI VÁM TO ZÁKON PRIKAZUJE, ALEBO NIE A BUĎTE ZODPOVEDNÍ SAMI KU SEBE PRI VÝBERE LACNEJ ALEBO KAMARÁTOVEJ STAVEBNEJ FIRMY !!!

Ivan Pauer

Prezident SASDARS

 

Naša organizácia včera dňa 27.1.2017 od generálneho riaditeľa neuvedenej sekcie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky obdržala odpoveď na návrh vyhlášky.

Bolo by všetko v poriadku, keby naša organizácia nejaký návrh za posledných 6 mesiacov ministerstvu poslala.

Na náš posledný návrh, ktorý sme poslali na ministerstvo za bývalého krátkodobého ministra Ing. Brecelyho sme dostali arogantnú a ironickú odpoveď na ktorú sme nemienili ďalej reagovať, lebo krátko na to prišlo ku jeho výmene.

Na tejto odpovedi, pre nás neexistujúci návrh je však zaujímavé :

  • odpovedali nám na nejaký návrh zo dňa 2.12.2017;
  • odpoveď bola údajne napísaná 12.1.2017;
  • podľa poštovej pečate však bola odoslaná až 25.1.2017 (prečo ten veľký časový rozdiel ?).

Tento stav vysvetľuje aj skutočnosť z nedávnej minulosti z roku 2015, keď som ako úradník Stavebného úradu mesta Piešťany požiadal toto ministerstvo o operatívne usmernenie vo veci možného kolapsu polyfunkčnej budovy CENTROOM. Usmernenie sme na úrad obdržali až niekoľko týždňov po vyriešení problému v parafrázovanom  zmysle “čítajte a riaďte sa zákonom a paragrafmi”, ktoré na školení pre úradníkov miestnej samosprávy zástupca ministerstva vo svojej prednáške zaradil medzi 42  nefunkčných a nevykonateľných…

Takže ktosi má veľa času na iné dôležitejšie úlohy ako operatívne pomôcť samosprávam včasnou a fundovanou odbornou pomocou, alebo konkrétne odpovedať na nejaký návrh vyhlášky, prípadne ju s navrhovateľom konzultovať, preto podaný návrh radšej odsunie do zákona, ktorý je vo hviezdach aj to s podmienkou: “ak s novým zákonom bude korešpondovať”…

Veď vyhlášky majú riešiť nejaký zrejme akútny aktuálny problém do vyriešenia novely zákona, alebo vyhotovenia nového zákona. Poznáme desiatky zmien v stavebnom zákone, ktoré vedeli prijať ad hoc “za deň a noc” a neskôr ich zrušiť, alebo zmeniť (naposledy viď napr.prípad “Jaguár”).

Podľa tohto je zrejmé, že ministerstvo niekoho, kto chcel pomôcť takto “odpinkalo” a on ani o tom nevie…

 

 

Ivan Pauer

Prezident SASDARS a bývalý krátkodobý dočasný vedúci stavebného úradu v Piešťanoch.

 

 

 

 

 

ZSVB – Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku  dňa 30.septembra 2016 sa v kongresovej sále PALAS ATÉNA GRANDE hotela KASKÁDY v Sliači – Sielnici uskutočnil oslávilo svoje 20 ročné úspešné pôsobenie na Slovensku. Naša asociácia aj touto cestou gratuluje úspešnej dlhoročnej činnosti združenia, ktoré je významným pomocníkom spoločenstvám vlastníkov bytov ale aj individuálnym vlastníkom bytov. Jubilejná oslava združenia s krátkym zhrnutím 20 rokov úspešnej činnosti a prítomnosť zástupcov mnohých významných firiem, organizácií a združení z celého Slovenska jednoznačne potvrdzuje prospešnosť pre spoločenstvá vlastníkov bytov na Slovensku. 

Pre priblíženie atmosféry na oslave 20 ročného úspešného pôsobenia Vám predkladáme niekoľko foto záberov :

30_9_2016_uvodne_slovo_moderator

Slávnostný večer otvoril známy Prešovský rodák, herec Michal Hudák

30_9_2016_uvodne_slovo_prezidentka

Úvodný príhovor prezidentky Petry Jurčákovej

 

30_9_2016_uvodne_slovo_k_konarik

Príhovor speváka Karola Konárika

30_9_2016_spev_k_konarik

Úvodná pieseň pre publikum

 

Niektoré exkluzívne modely z módnej prehliadky. Dámy ale aj páni sa mali na čom pokochať !

30_9_2016_modna_prehliadka_01 30_9_2016_modna_prehliadka_02

 

30_9_2016_klavirny_virtuoz_jozef_holly

Vynikajúci klavírny virtuóz Jozef Hollý